วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

วิทยากรแนะนำ


   วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
vikorn การศึกษา            
LL.B. และ  LL.M. [ BUSINESS  LAW ] Thammasart  University

ปัจจุบัน            
-  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-  วิทยากรประจำสำนักการศึกษาต่อเนื่อง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-  วิทยากรและที่ปรึกษา TRAIN  AND  MEDIA TRAINING  INSTITUTE
    เป็นผู้ผลิตหลักสูตรเส้นทางนักบริหาร, วิทยากรฝึกอบรม, เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน,เทคนิคการนำเสนอ,
    เทคนิคการสอนงาน, ศิลปการพูดในที่ชุมชน, การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง WALK  RALLY, 
    การบริหารงานบุคคลยุคโลกาภิวัฒน์ ฯลฯ