วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ ดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัยดร. วีระวัฒน์ ปันนิตามัย
 
             ประวัติวิทยากร
 
ประวัติวิทยากร โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

  

ชื่อ-สกุล       ดร. วีระวัฒน์  ปันนิตามัย

  

ตำแหน่งปัจจุบัน                
     -  อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสน
สถาบันบัณฑิต
        พัฒนบริหารศาสตร์  (
NIDA )

  
ประสบการณ์การบรรยาย     
     * บรรยายเรื่อง จิตวิทยากับการประชาสัมพันธ์    ให้กับกรมประ
        สัมพันธ์
                                                           
     * หัวข้อ
การบริหารพยาบาลในยุคสุขภาพ
   ให้กับวิทยาลัย
        พยาบาลกองทัพบก
                                                           
     * หัวข้อ 
ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง   ให้กับ    สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

ประสบการณ์การทำงาน
       
     -  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ก.พ.

   
email@host.com