วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
 

                       ประวัติวิทยากร

 ชื่อ             อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์ 
ปัจจุบัน     *  เลขานุการบริหาร  สำนักงานกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการ
                    ส่วนบริหารธุรการ
 บริษัท  อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย  จำกัด
                    (มหาชน)

การศึกษา      วิทยาลัยพณิชยการพระนคร  สาขาเอก  วิชา
                    เลขานุการ

 

ประวัติการทำงาน      
     -  
บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย  จำกัด  ตำแหน่ง  เลขานุการ  ฝ่ายบุคคล

     -   บริษัท  เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด ตำแหน่ง เลขานุการ ฝ่าย
         ขาย,
    ฝ่ายการโฆษณาและฝ่ายชุดเจาะน้ำมัน                              
     
-  
บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์  จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง เลขานุการบริหาร ฝ่าย
         จัดการ
 
กิจกรรมทางสังคม    
     กรรมการบริหาร  สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย  3  สมัย            
       
-  ประธานฝ่ายวารสาร
                                     
        -  ประธานฝ่ายการศึกษา
                                     
        -  อุปนายกฝ่ายภายในประเทศ        
      
        - เข้าร่วมการฝึกอบรมเลขานุการภาคพื้นเอเซียที่ประเทศสิงห์โปร์และมาเลเซีย
          ในปี 2529
                                               

ปัจจุบัน                      
   * 
รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมฯ   
    
*  วิทยากรรับเชิญประจำสถาบันต่างๆ อาทิ  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย
        ญี่ปุ่น,สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย, บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์
        จำกัด,
 บริษัท ดับเบิ้ลดิจิต จำกัด, สถาบันบริหารธุรกิจ, บริษัท เค ที ฝึกอบรม
        และพัฒนา,
    บริษัท ดิ อินทิกรัล เสิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท ไวท์ เฮอริ
        เทจ จำกัด,
    บ. ศูนย์กฎหมายธุรกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด,เครือข่ายฝึก
        อบรมประเทศไทย 
                                     
   *  วิทยากรรับเชิญจากบริษัทธุรกิจต่างๆ ที่สนใจ
[In-house – Training]

หลักสูตร
    สู่ความเป็นเลิศ การเป็นเลขานุการบริหาร , การจัดการประชุมที่มีประสิทธิผล, การพัฒนาบุคลิกภาพที่ประทับใจ, การบริหารงานธุรการยุคใหม่, การบริหารระบบงานและการจัดเก็บเอกสาร ยุคไร้กระดาษ, การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ  (ไทย-อังกฤษ), หลักการเขียน-เสนอรายงานและจดหมายธุรกิจ
email@host.com