วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ รศ.ดร. กำโชค เผือกสุวรรณรศ.ดร. กำโชค เผือกสุวรรณ
 

ประวัติวิทยากร

 
ชื่อ               รศ.ดร.กำโชด   เผือกสุวรรณ 

การศึกษา   
     -   กศ.บ. (ชีวะ-เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา
     -      ค.ม. (พละ-สุขศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     -         M.Ed.[Higher-Education] Lincon
         University ,U.S.A
     -         Ph.D.[Administration in Education]
          Kensington University
     -         Cert of Advance Administration , college 
          Hatt , Canada
  

ตำแหน่งงาน

     -                  รองศาสตราจารย์ระดับ 9       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร
    
-                  รองคณบดี คณะพละศึกษา    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  

ศึกษาอบรมด้านการบริหารที่สำคัญ
                         
     ภายในประเทศ
         
-                  การบริหารระดับสูง ข้าราชการ C9-C10 จัดโดย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
         
-                  โรงเรียนจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ
     ต่างประเทศ            
          
-      อบรมศึกษา ดูงาน
USA,England,Australia,China  


ด้านวิชาการ   
            
     
-                  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษด้านการจัดการทั่วไป การตลาด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
           มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
อื่นๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในปี 2540
           บรรยายไม่น้อยกว่า 200 แห่ง
    
-                  เป็นอาจารย์ประจำ สอนวิชาระดับปริญญาตรี วิชาวิทยาศาสรต์กับมนุษย์ การบริหารสันทนา
           การเพื่อการท่องเที่ยว การวัดและประเมินผลการศึกษา มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร

     -                 
เป็นอาจารย์ประจำ สอนระดับปริญญาโท วิชาสุขภาพจิต จิตวิทยาพฤติกรรมเบี่ยงเบนฯลฯ
email@host.com