วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ ดนัย เทียนพุฒอาจารย์ ดนัย เทียนพุฒ
 

ประวัติวิทยากร

 
ชื่อ                       อาจารย์ดนัย   เทียนพุฒ 
การศึกษา               
     *  ปริญญาตรีคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         ปทุมวัน
                            
     *  ปริญญาโท การวัดผลและการประเมินผลฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ปัจจุบัน
     *   MANAGING DERECTION DNT CONSULTANTS CO.,LTD.
     *   อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ปี 2540-
          2542)
     *   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการสาขาการจัดการสถาบันราช
          ภัฎ


ประสบการณ์การทำงาน

     *   หัวหน้าการวางแผนและประเมินผลกองฝึกอบรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
         สหกรณ์การเกษตร
    *   หัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากร ธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน)
    *   หัวหน้าส่วนบริหารงานบุคคล ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
    *   กรรมการบริหารสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 2 สมัย
    *   ที่ปรึกษา บริษัท เอเอ็ม/พีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
    *   กรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลากรบุคคลแห่งประเทศไทย 


ผลงาน

     *   หนังสือ                                     
          -   การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษ
              หน้า
                                     
          -   การวางแผนอาชีพและแผนสืบทอด
              ตำแหน่ง
                                      
                             ฯลฯ
          
     *   งานวิจัย
                                     
         -   ทิศทางและบทบาทการบริหรทรัพยากรบุคคลในทศวรรษ
             หน้า
                                     
         -   การประเมินโครงการประชุมสัมมนาระดับภาควิชา จุฬาลงกรลงกรณ์
             มหาวิทยาลัย
  
email@host.com