วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ สมชาติ กิจบรยงอาจารย์ สมชาติ กิจบรยง
 

ประวัติวิทยากร

 
ชื่อ                    อาจารย์สมชาติ  กิจบรยง 
การศึกษา                           
   
- ปริญญาตรี สาขาบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2521
   
- ปริญญาตรี เอกสารนิเทศสำนักงาน สาขาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
     ธิราช
   - ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ จาก ไอ โอ ยู 


ประสบการณ์
                 
   - พนักงานขาย ศูนย์สุขภาพแห่งประเทศไทย ปี 2522

     - ตัวแทนขายประกัน บริษัท เอ.ไอ.เอ. จำกัด ปี 2525-2526
   - ซุปเปอร์ไวเซอร์, ผู้จัดการทีมขาย, บริษัทรีเจนท์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 
     2526-2532
                                      
   - ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท โปรเฟสชั่นแมนเนจเม้นท์ จำกัด ปี 
     2533
                                     
   - ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ไอ ดี เอ็ม จำกัด ปี 2534 

ตำแหน่งปัจจุบัน
                   
- ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร                                               
-
กรรมการผู้จัดการ ไอ บี ซี กรุ๊ปและบริษัทในเครือ
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและโครงการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทางธุรกิจชั้นนำ
  หลายแห่ง
- วิทยากรผู้บรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชนหลาย
  แห่ง
           
            
ผลงานในด้านการบริหารงานขาย                                                 

   - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้จัดการหน่วยในปี 2528
                                             
  
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้จัดการทีมขาย ในปี 2531-
     2532
                                               
  
- ชนะเลิศการแข่งขันการขาย เดินทางไปต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ฯลฯ
 


ผลงานเขียนด้านวิชาการ
                                               
   - สร้างบริการสร้างความประทับใจ          
  
- 108 เกม เพื่อพัฒนาบุคลากร                           
  
- สร้างกองทัพนักขาย
                                   
  
- ทางลัดสู่ยอดนักขาย 
email@host.com