วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ บดี ตรีสุคนธ์อาจารย์ บดี ตรีสุคนธ์
               ประวัติวิทยากร
ชื่อ                           อาจารย์บดี  ตรีสุคนธ์ 
การศึกษา            Master’s Degree in Public 
                                 Administration
จุฬาลงกรณ์
                      มหาวิทยาลัย
                      
                                 Master,s Degree in Arts (Labour and 
                                 Social Welfare Management)
ม.
                      เกริก
                      
                                 Bacherlor,s Degree in Business
                                 Administration (Marketing)
ม.สุโขทัยธรรมา
                      ธิราช
                      
                                 Bacherlor’s Degree in Political Science
                                 (Personal Administration)
จุฬาลงกรณ์ฯ
 
ประสบการณ์การทำงาน
     -         The University of the Thai Chamber of Commerce, Human Resources
                 Management Director.
     -         DHL International (Thailand) Ltd., Human Resources Development 
                 Manager.
     -         BANK of ASIA PLC., Assistant Vice President-Human Resources Advisor.
     -         Booker Wholesale (Thailand) Ltd., Training & Development Specialist.
     -         Interlife John Hancock Assurance PLC., Personnel and Administration
                 Manager.
     -         The Siam Iron and Steel Co.,Ltd. ( Siam Cement Group )ประสบการณ์การบรรยาย
   -           ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด, The Asia Business FORUM, HR Center, ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ, ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล, บริษัท เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, สมาคมสโมสรนักลงทุน, สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารเอเชีย, กระทรวงยุติธรรม, กรมศุลกากร, สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีไทย, สมาคมประกันวินาศภัย, บริษัท CDG Group และบริษัทในเครือ, บริษัทสหพัฒนพิบูลย์ จำกัด, บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด, บริษัท ดี เอช แอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ธนชาติ ซูริค ประกันชีวิต, บริษัท ไทยศรี ซูริค ประกันภัย จำกัด, บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท อาคเนย์ประกันภัย(2000) จำกัด, บริษัท อาพิค ยามาดะ(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซี.เอ็ม.วาย.เค., บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด(มหาชน), บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค จำกัด, บริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด, บริษัท ล็อกซเล่ย์ เทรดดิ้ง จำกัด, โรงพยาบาลขอนแก่น, โรงพยาบาลสระบุรี, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      
ปัจจุบัน        - ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
email@host.com