วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ สมรักษ์ อังคารอาจารย์ สมรักษ์ อังคาร
 

                   ประวัติวิทยากร

 
 ชื่อ                   อาจารย์สมรักษ์    อังคาร 

การศึกษา
       
          -  วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( วท.)มหาวิทยาลัยมหิดล        
            -  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.. MBA ) มหาวิทยาลัยเกริก 

ปัจจุบัน           
           -   
ผู้จัดการสำนักงานที่ปรึกษาคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต


ประสบการณ์

   1.   วิทยากรผู้นำการสัมมนาฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ  และการเพิ่มผลผลิต  เช่น  การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ       การเพิ่มผลผลิตภาพ  การดำเนินงานกลุ่มย่อยและ / QCC.  ระบบ 5.  ระบบข้อเสนอแนะ  ความปลอดภัย   และ ISO           
   2.  
เป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานระบบคุณภาพ  และการเพิ่มผลผลิตในด้านต่างๆ  เช่น 5. กลุ่มย่อย / QCC. ฯลฯ           
   3.  
เป็นกรรมการตัดสินและผู้ให้คำแนะนำกลุ่มย่อย  และ / QCC. ในการประกวดผลงานกลุ่ม เช่น งานประกาศผล       QC. PRIZE  งานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทยรวมทั้งการประกวดผลงานภายในของบริษัทต่างๆ           
   4.  
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรทางไปรษณีย์ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย ญี่ปุ่น ) ; สสท. 
email@host.com