วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ ทวนทอง ทองเต็มอาจารย์ ทวนทอง ทองเต็ม
 

ประวัติวิทยากร

 
ชื่อ                                อาจารย์ทวนทอง         ทองเต็ม 
การศึกษา    -    ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต ( B.Acc. ) มหาวิทยาลัยธุรกิจ
                        บัณฑิตย์
                                -         ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                -        ประกาศนียบัตร IT-Hardware & Network Programmer 
                                      
รุ่นที่ 3ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                               -          การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การใช้เกมเพื่อการฝึกอบรม  และ
                                       Walk Rally ”
HR.Center. Co. Ltd.
                               -        การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ Service  Excellence ”จัด
                       โดยมหาวิทยาลัย -
ธุรกิจบัณฑิตย์ และสถาบันที่ปรึกษาพัฒนา
                       องค์การ
 

ตำแหน่งปัจจุบัน

                        -          ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล( Human Resource
                                 Development Center
: HRDC. )  สถาบันที่ปรึกษาพัฒนา
                    องค์การ
 ( Organization  Development Consulting Institute :
                                 ODCI.
) 

ประสบการณ์

                -          เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด
                -          ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท อาร์.เอส.มารีน รีแพร์ แอนด์ ซัพ
                        พลายส์ จำกัด
 

ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

               -          สถาบันที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร
                -          การสร้างและพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk  Rally
                -          กิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์งาน
email@host.com