วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ ผศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจผศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
 

                     ประวัติวิทยากร

 
 ชื่อ               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ
การศึกษา     บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการตลาด  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                     
เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  มหาวิทยาลัย
                     ธรรมศาสตร์
 
ปัจจุบัน           
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ   
                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ประสบการณ์      
          -  นักข่าว นิตยสารคลังสมอง                             
          - 
เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิจัยและวางแผน ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคาร
              ไทยพาณิชย์
                             
          - 
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์                             
          - 
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ธุรกิจอสังหาริม
             ทรัพย์
                                    
ด้านหนังสือ 
         -         เรียนลัด เอ็มบีเอ 12 ชั่วโมง  แปลจาก Twelve Hour
              MBA
โดย Milo Lobel
         -         ตามรอยนักบริหาร  แปลจาก On the Profession of
             Management
โดย Peter Drucker
         -         การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21  แปลจาก Management
             Challenges in the twenty first century

           -         ตำราวิชาการจัดการการตลาด  การสื่อสารธุรกิจ  การสร้างภาพลักษณ์
email@host.com