วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ พิศิษฐ์ โชคปรีชาอาจารย์ พิศิษฐ์ โชคปรีชา
 

                     ประวัติวิทยากร

ชื่อ         นายพิศิษฐ์    โชคปรีชา

                    89/43 หมู่บ้านวรารมย์ ซอย13 ถนนราษฏร์อุทิศ
                     แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กทม.
10510 
การศึกษา             
      -
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
        (2514)                            
      -  ระดับอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สาขาสังคมวิทยาและ
มนุษย
         วิทยาบัณฑิต
(2518)
ประสบการณ์ทำงาน  
       -  เป็นผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ  ที่การเคหะแห่งชาติ เป็นเวลา 22 ปี  รับผิดชอบ
          ด้านบริหารและวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน  
        -
ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระ  ด้านการพัฒนาทรัพยากร
          มนุษย์
                          
         -
ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท International Quality Management
             (IQM)
                                      
        -
ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท Professional Training and
             Development
 ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
          ทั้งของภาครัฐ
และเอกชน  บริการให้คำปรึกษา และเป็นวิทยากร /ผู้นำ
          สัมมนา
 
งานบรรยาย      
        -  เป็นวิทยากร/ผู้นำสัมมนารับเชิญในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน   ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ การเพิ่มทักษะการบริหารงาน การบริหารคน การจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร การวิเคราะห์Competencyของตำแหน่งงาน การจัดทำ Training Road Mapการสร้างหลักสูตร การเขียนโครงการ การบริหารโครงการและการประเมินผลการฝึกอบรม ทักษะการเป็นผู้นำ  เทคนิคการประชุม    การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การพูดในโอกาสต่างๆ การนำเสนองานอย่างมืออาชีพและการเป็นวิทยากรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ  การสร้างและพัฒนาทีมงาน  ทักษะการให้บริการ การจัดทำมาตรฐานงานบริการ ฯลฯ นอกจากนี้เป็นผู้บรรยายพิเศษในหลักสูตรที่ตอบสนองกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ได้แก่โครงการสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง (Changes Begin With Me)   ให้กับผู้บริหารภาครัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 9รุ่นรวม 1,200คน และผู้บริหารองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จำนวน 46รุ่นรวม 2,400คน และผู้เข้าสัมมนาอีกส่วนหนึ่งจากภาคราชการและเอกชน
email@host.com