วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ สุรชาติ กิ่มมณีอาจารย์ สุรชาติ กิ่มมณี
 

                     ประวัติวิทยากร

 
  

ชื่อ                อาจารย์สุรชาติ     กิ่มมณี

 

การศึกษา      -  ปริญญาตรีสาขามนุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยศิลปากร
                  
-       ปริญญาโทสาขาการบริหารรัฐกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                      
-       ปริญญาเอกสาขา DEVELOPMENT
                          ADMINISTRATION
(INTERNATIONAL), NIDA 

 

ประสบการณ์              
                 
-   ผู้จัดการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน   บริษัท อิเลคโทร
                          ลักซ์
ประเทศไทย จำกัด

                     -   ผู้จัดการฝึกอบรมพนักงานขาย  บริษัท เนสท์เล่ย์  โปรดักท์  
                          จำกัด
                    
                     -  
ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์  บริษัท อิเลคโทรลักซ์
                          ประเทศไทย
จำกัด                      
                     -  
ผู้จัดการอาวุโสส่วนวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                         บริษัท
อิเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด                  
                    
-   Business Development Manager
                         ศศินทร์พรีเมียร์คลับ                        
                      -  วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งราชการ  รัฐ
                         วิสาหกิจ  เอกชน
                         
                       - ที่ปรึกษาด้านการจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับ
                         องค์กรทั่วไป  เช่นที่ปรึกษาการแปรรูปรั
ฐวิสาหกิจให้กับ
                         องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  ที่ปรึกษาโครงการ
                         กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่
กระทรวง
                         มหาดไทย
                                               
ปัจจุบัน                
                      - 
ประธานกรรมการ  บริษัท  เอช.อาร์.เพอร์ฟอร์แมนซ์
                       
ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงาน
                        ทั่วไป และเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการและการบริหารทรัพยากร
                        มนุษย์ให้กับหน่วยงานทั่วไป)                            
หัวข้อบรรยาย    - การบริหาร  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การแก้ปัญหาและ
                         ตัดสินใจ  หัวหน้างาน  การสั่งงาน
การสอนงานลูกน้อง
                         การมอบหมายงาน  การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา  การประเมิน
                         ผลการ
ปฏิบัติงาน  การพัฒนาทีมงาน  เทคนิคการนำเสนอ 
                         การจัดทำใบพรรณาหน้าที่งาน
(JOB DESCRIPTION)
                              - 
การขาย  การตลาด เช่น ทักษะการขาย  การวางแผนการ
                         ขาย  การเจรจาต่อรอง  การขายทาง
โทรศัพท์  ทักษะในการ
                         ต้อนรับและการให้บริการ
email@host.com