วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

              ประวัติวิทยากร

ชื่อ                  รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์         
การศึกษา     -  ปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยมาดริด  ประเทศ
                         สเปน
                            
                     
-  ปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัย
                         นองซี ประเทศฝรั่งเศส
                            
                      -  ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัย
                         นองซี ประเทศฝรั่งเศส
                            
                      -  ปริญญาตรีและโท  สาขารัฐศาสตาร์  มหาวิทยาลัยมาดริด 
                         ประเทศสเปน
                            
                      -  อักษรศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประสบการณ์     
                      -  วุฒิสมาชิก                             
                      -  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  มหาวิทยาลัยธรรม
                         ศาสตร์
                            
                      -  ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
                         ไทย
                            
                      -  ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ESCAP, องค์การ
                         สหประชาชาติ
                            
                      
-  ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชน
email@host.com