วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ ดร. พนม ปีย์เจริญดร. พนม ปีย์เจริญ
panom การศึกษา          
       สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง(ปมศ.)       
       ศิลปศาสตร์บัณฑิต   คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง      
       รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)

งานในปัจจุบัน
         
       -  ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท  เนเจอร์ไลฟ์  จำกัด
       -  กรรมการบริหาร  บริษัท  มายด์ทีวี  จำกัด
       -  กรรมการบริหารสถาบัน ฮิวแมน มายด์ เทรนนิ่ง( Human Mind Training)
       -  อาจารย์พิเศษ การสื่อสารการเมือง  มหาวิทยาลัยเกริก
       - วิทยากรประจำรายการ “สภาโจ๊ก”ทางสถานีโทรทัศน์ TITV
       - วิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกชน 

ตำแหน่งทางสังคม
        -  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหาร
           งานตำรวจ กรุงเทพมหานคร ( กต.ตร.กทม.)      
        - รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
          ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์      
        - ที่ปรึกษากองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร
        - รองประธานมูลนิธิรถเมล์ไทย        
        - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก.