วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑารศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา
                 ประวัติวิทยากร
            รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา
 ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี                   ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)วรรณคดีอังกฤษและ
                          ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท                   Master of Arts for Teachers  
                                (English)
 University of Washington, Seattle, 
                                USA.
ปริญญาโท               Masterscience in Journalism (Advertising) 
                                 Northwestern University Evanston, USA.
ปริญญาเอก                  Ph.D (Journalism)  เน้นการสื่อสารการ
                          เมือง
 Southern Illinois University, Carbondale,
                                 Illinois, USA. 
 
ตำแหน่งปัจจุบัน      ** ประธาน หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น     
                                        **
ผู้อำนวยการโครงการนิเทศศาสตร์มหา
                                   บัณฑิต
          
                                  ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
     
                                       **
พิธีกรรายการวิทยุโทรทัศน์หลาย
                                  รายการ
 
ประสบการณ์      ท่านเป็นนักบรรยาย
                                                 -    ท่านเป็นนักวิชาการ
                                                 -    ท่านเป็นนักบริหาร
                                                 -    ท่านเป็นนักโฆษณาประชาสัมพันธ์รางวัลเกียรติคุณสังข์
                                เงิน
                                                -    ท่านเป็นนักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นรางวัลพระราชทานเทพ
                                ทอง
                                                 -   ท่านเป็นบุคคลดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดม
                                ศึกษาเอกชน
                                                 -   ท่านเป็นนักวิชาการด้านการตลาดแนวหน้าของเมืองไทย
email@host.com