วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ ดำรงค์ ใจสมคมอาจารย์ ดำรงค์ ใจสมคม
                                     อาจารย์ดำรงค์   ใจสมคม  
การศึกษา 
- 
การศึกษาบัณฑิต  (กศบ.)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
-  สถาบันพัฒนาบัณฑิต  บริหารศาสตร์ (นิด้า)  มหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์
-  ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม  INTAN  ประเทศมาเลเซีย 
ตำแหน่งปัจจุบัน             
- 
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                   
- 
วิทยากรประจำศูนย์ฝึกอบรมของ มสธ.
-  วิทยากรรับเชิญตามหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน                                     
การบรรยาย                     
- 
บริษัท  ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด, ธนาคารกรุงไทย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย),โรงแรมโอเรียลเต็ล, ผู้บริหารกรุงเทพฯ, โรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือ ฯลฯ