วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ อาจารย์ ดร. สุกิจ บำรุงอาจารย์ ดร. สุกิจ บำรุง
   วิทยากร   การพัฒนาบุคลากร / การบริหาร / การตลาดและการจัดการ / การบริการ / ศิลปะการพูด / ทีมงาน / WALK RALLY ฯลฯ

การศึกษา        -    ปริญญาเอก ด้านการพัฒนาและการปฏิรูปองค์การ  
     มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู  

                             ( DOCTOR OF  ORGANIZATION  DEVELOPMENT AND TRANFORMATION from  
                                                          CEBU DOCTORS’
UNIVERSITY , PHILIPPINES )
                                              
-     ปริญญาโท (..) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาและการอบรมอื่นๆ
    -         หลักสูตรเกี่ยวกับการบริหาร  ภาวะผู้นำและหลักสูตรการบริหารระดับต่างๆ
    -         หลักสูตร  การส่งเสริมความรู้เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและต่อ
          ต้านการทุจริตจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
    -         หลักสูตร  การรายงานข่าวเชิงรุก 
         
จาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
    
-         หลักสูตร  ผู้ประกาศและผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
          โทรทัศน์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     -
         หลักสูตร  การพัฒนาผู้ดำเนินรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง  วิทยุ
           โทรทัศน์และเคเบิลทีวีทั่วประเทศ
     
-         หลักสูตร  ดนตรี การเรียบเรียงประสาน 
          
จาก โรงเรียนดนตรีสยามกลการ
    
-         หลักสูตร  การแต่งเพลง  จากสมาคมนักแต่เพลงแห่งประเทศไทย
     
-         หลักสูตร  การเขียนบทละครโทรทัศน์  หลักสูตรการแสดง
    
-         หลักสูตร  การพูด การเป็นพิธีกร  การโต้วาทีฯลฯ

ประสบการณ์ทำงาน  

ประสบการณ์ด้านราชการ และบริษัทเอกชน

              1. อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

  2.  ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา

                  3.  ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกวุฒิสภา  

  4. ที่ปรึกษากิติมศักดิ์กรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา

  5. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา

                      6. ประธานที่ปรึกษา บริษัท เซเว่นสตาร์ พาราวู๊ด จำกัด

  7. ที่ปรึกษา บริษัท Thai Consultant  and Puplic Relation
                    /
ที่ปรึกษา ( คทก. 3  ) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน )

   8.  ผู้ควบคุมงานประชาสัมพันธ์ และงานฝึกอบรม
                       บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด
(มหาชน) 
              9.  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจ
ON AIR 
                 
กระทรวงพาณิชย์

                     10.  ที่ปรึกษารายการโทรทัศน์ 
            
รายการ “ TEEN TALK DRAMA  ช่อง 11

                  11. ที่ปรึกษา บริษัท PTT LNG  กลุ่มบริษัท ในเครือ ปตท.

                  12. ที่ปรึกษา บริษัท RAYONG PRO GUARD

                13. ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย


หน่วยงาน

          เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก เช่น
          
o   บริษัท สแกนเนอร์ อีเล็คทริก อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด 
             *  บริษัท ทีพีไอ
         
o   บริษัท เทคโนเซลล์ จำกัด (ฟิล์มกรองแสง ลามีนา)
             *  บริษัท ซีเนียอินเตอร์ เนชันแนล จำกัด
         
o   บริษัท แดช   
            
*  บริษัท เอสโซ่
          
o   บริษัท กระเบื้อง ไดนาสตี้  ไทท้อป 
             *  บริษัท อีสเทิร์น เฮิร์บ จำกัด
         
o   บริษัท จิออร์ดาโน (ไทย) จำกัด                                   
             
*  บริษัท กรุงเทพ ซินธิติ จำกัด
         
o   สมาคมสโมสรนักลงทุน   
            
*  บริษัท เนสเล่ย์
          
o   โรงไฟฟ้าบ่อนอก       
             
*  กลุ่มโรงเรียนต่างๆ
          
o   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง    
              
*  สาธารณสุขจังหวัดระยอง
          
o   โรงพยาบาลบ้านค่าย                                                  
              
*  กศน.
          
o   สถาบัณราชภัฎรำไพพรรณี   
               *  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงาน
          
o   สำนักงานพัฒนาชุมชน 
               
*  ภปร. ราชวิทยาลัย
          
o   นิด้า      
                *  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
           
o   การไฟฟ้าภูมิภาค         
                 ฯลฯ

ด้านสื่อสารมวลชน                   
       -
สิ่งพิมพ์
  
             
@
รองประธานสื่อมวลชนเครือสื่อกลาง
             
@ ผู้สื่อข่าว คอลัมนีสต์ และผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร"สื่อกลาง"
             @ ศูนย์ข่าว นิตยสาร ผู้ใหญ่บ้านดำดี ของ อ.อภิชาติ ดำดี
 
                      
     -
วิทยุ  
ผู้ผลิตและดำเนินรายการวิทยุหลายรายการ ในหลายสถานี  เช่น
     ·         รายการ เพื่อนยามเช้า ประเภทรายการเพลงเพื่อชีวิตและเพลงสตริงสลับข้อคิด
      
·         รายการ ยิ้มรับตะวัน ประเภทรายการเพลงไทยสากลสลับการพูดคุย ตอบปัญหาและ
             แนะแนวทางการแก้ปัญหา
      
·         รายการ อนุรักษ์ไทย ประเภทรายการสารคดีทั่วไทย สลับการพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญ
      
·         รายการ พูดจาประสาระยอง ประเภทรายการอนุรักษ์ภาษาถิ่น พูดคุยกึ่งทอล์คโชว์ 3 คน
     
·       รายการ ข่าวสื่อกลาง ประเภทรายการ รายงานข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ข่าวประจำวัน

-
อัดเสียงงานสปอตโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์  
-
พรีเซ็นเตอร์งานโฆษณาทางโทรทัศน์    
-
ผู้ประสานงานรายการ สายตรง อ.บ.ต. ช่อง 3    
-
วิทยากรรับเชิญโต้วาทีรายการ ทีวีวาทีช่อง 9 ของคุณกรรณิการ์ ธรรมเกษร    
-
ผู้ผลิตรายการ ผู้กำกับรายการ และพิธีกร รายการ ตะวันฉาย 
  ช่อง 11 ภูมิภาค
    
- เ
ขียนบท และเป็นผู้บรรยายสารคดี ทางโทรทัศน์

      - โทรทัศน์              
        
1.
พรีเซ็นเตอร์งานโฆษณาทางโทรทัศน์
2. วิทยากรพิเศษ บรรยายด้านการตลาดและการจัดการ  ช่อง 11
3. วิทยากรโต้วาทีรายการ
ทีวีวาที"ช่อง9
4. ผู้ประสานงานรายการ สายตรง อ... ” ช่อง
3
5. ผู้ผลิตรายการ ผู้กำกับรายการ และพิธีกร รายการตะวันฉาย
” ช่อง 11 ภูมิภาค