วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ นาย ดร.สุชาติ ค้าทางชลนาย ดร.สุชาติ ค้าทางชล

ปริญญาเอก  Public  Administration  , Certificate : Human Capital Management ( National  University of Singapore ) , Education Management : (The university of HongKong ) , Quality control : (Tokyo  Japan) , Energy conservation : (Kualalumpur Malaysia) , วุฒิบัตรการประชาสัมพันธ์แผนใหม่ : (สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย) , วุฒิบัตรการบริหารความขัดแย้ง : (สถาบันพระปกเกล้า)


๑.      ด้านพัฒนาบุคลากร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ๒.      คณะทำงานพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์๓.      คณะทำงานร่างหลักสูตรด้านอนุรักษ์พลังงานอบรมบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์๔.      ด้านอนุรักษ์พลังงานสถาบันผลผลิตทางการเกษตร ๕.      ด้านการพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดกรุงเทพมหานคร๖.     ที่ปรึกษาและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  สาขาสิ่งแวดล้อม  และสาขานิเทศศาสตร์๗.      ที่ปรึกษาสภาพัฒนาสังคมภาคประชาชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์๘.      ที่ปรึกษาวิชาการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย๙.      ที่ปรึกษาศูนย์ธรรมาภิบาลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช๑๐. บริษัท PINK   BUTIQUE  จำกัด๑๑. บริษัท PINK  ADVERTISING จำกัด๑๒. บริษัท  กิติวัฒน์การบัญชีและกฎหมาย๑๓. อดีตกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร๑๔. อดีตคณะทำงานของที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร๑๕. อดีตคณะทำงานของที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร


-    มหาวิทยาลัยมหิดล ,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,มหาวิทยาลัยนเรศวร  ,มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี(ศูนย์สุพรรณบุรี) ,วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ,วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  ,วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ ,วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ,วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และวชิรพยาบาล ฯลฯ-    กระทรวงแรงงาน ,กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,กระทรวงพลังงาน ,กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ,กรมควบคุมมลพิษ ,กรมการแพทย์ ,กรมควบคุมโรค ,ธนาคารออมสิน ,ธนาคารกสิกรไทย ,การไฟฟ้านครหลวง ,การประปานครหลวง ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ,เรือนจำกลางจังหวัดลำปาง ,ฑัณทสถานพิเศษกลาง ,กรมบังคับคดี ,ศาลแรงงาน ,สำนักงานเขตต่างๆ ฯลฯ-    บริษัทล็อกซ์เลย์  จำกัด ( มหาชน ) ,บริษัทสหฟาร์มจำกัด ,บริษัท ซีพี จำกัด ,บริษัท ทีซีฟาร์มาซูติคอล จำกัด (กระทิงแดง) ,บริษัท คาวาซากิ จำกัด ,บริษัท โตโยต้า จำกัด  ,บริษัทบางกอกไทโยสปริงส์จำกัด ,บริษัทโตโยต้ามอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด ,บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด ,บริษัทซันเนคฟาร์มจำกัด ,บริษัทไทยแอร์โร่จำกัด ,ฯลฯ-    โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล ,โรงพยาบาลปิยเวท  ,โรงพยาบาลเวชธานี  ,โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  ,โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ,โรงพยาบาลราชานุกูล  ,โรงพยาบาลรามาธิบดี ,โรงพยาบาลปากเกร็ด ,โรงพยาบาลนครินทร์ ,โรงพยาบาลนครปฐม ,โรงพยาบาลสระบุรี ,โรงพยาบาลพนมสารคาม ,โรงพยาบาลวังน้อย ,โรงพยาบาลลำปาง ,โรงพยาบาลสมุทรสาคร ,โรงพยาบาลมะการักษ์ ,โรงพยาบาลโรงทรวงอก ,โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ,โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  ,โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ,วชิรพยาบาล ,กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ,โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ,โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ ,สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ,สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน ฯลฯ-    เป็นวิทยากรสถาบันฝึกอบรมและสัมมนา บางกอกเทรนนิ่ง ,เป็นอาจารย์ฝ่ายวิชาการ  สถาบันศิลปะการพูด ,เป็นวิทยากรบริษัทฝึกอบรมสัมมนา บูทเบรน จำกัด ,เป็นผู้อำนวยการสถาบัน TTi  ฯลฯ