วิทยากร วิทยาการ ศูนย์รวมวิทยากร ศูนย์กลางวิทยาการ
*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

ประวัติและรายละเอียดของ นาย นัตตุลา ชัยเกตุนาย นัตตุลา ชัยเกตุ

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา  International Program
ปริญญาเอก การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา)


การเสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบการทำงาน โดยการใช้เครื่องมือคุณภาพ (TQM)
การวิจัยด้านสังคมศาสตร์
การออกแบบระบบสารสนเทศ เครือข่าย การเชื่อมโยงข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูล


Team building
การเสริมสร้างค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์พิเศษ โรงเรียนมัธยมมีชัย บุรีรัมย์