*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา
หลักสูตร ศิลปะการพูดเพื่อการนำเสนอ
  

หลักการและเหตุผล

           การที่จะนำเสนอให้คนอื่นคล้อยตามนั้น  ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลปในการพูดเพื่อโน้มน้าวจูงใจ  เพื่อจะเป็นประตูแรกในการสร้างความรู้สึกที่ประทับใจและความพึงพอใจ ภายใต้บรรยากาศที่เชื่อมั่น  ศรัทธา  เกิดการยอมรับและยินดีในการนำข้อเสนอไปพิจารณาและปฏิบัติตามข้อเสนอ  การเตรียมตัว  การวางแผน การพัฒนาการพูด ล้วนเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการนำเสนอทั้งสิ้น   จึงถือได้ว่าการมีทักษะการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้โครงการ หรือแผนงานได้รับการตอบรับและช่วยเหลือนำพาไปสู่ความสำเร็จ               
          วัตถุประสงค์               เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม          
       1.   สามารถรู้หลักการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ          
       2.   สามารถนำความรู้จากวิทยากรมาปรับใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

          เนื้อหาการฝึกอบรม

        ·       หลักการนำเสนอ
        ·       คุณสมบัติของผู้นำเสนอที่ดี
        ·       ประเภทการนำเสนอ
        ·       การวางแผนการนำเสนอ
        ·       เคล็ดลับการนำเสนออย่างเหนือชั้น
             -  ต้องเข้าใจความต้องการของผู้อื่น
             -  ชักจูงพฤติกรรมผู้อื่น                            
             -  หลีกเลี่ยงการพูดโต้แย้ง                     
                            
             
-  หลีกเลี่ยงการกล่าวหาความผิด
             -  วิธีทำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามที่เราต้องการ
 

กลับสู่หน้ารวมหลักสูตร