*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา

หลักสูตร
ศิลปะการพูดเพื่อโน้มน้าวจูงใจ
หลักการและเหตุผล

           การที่จะพูดจูงใจให้คนอื่นคล้อยตามนั้น  ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลปในการพูดเพื่อโน้มน้าวจูงใจ  เพื่อจะเป็นประตูแรกในการสร้างความรู้สึกที่ประทับใจและความพึงพอใจ ภายใต้บรรยากาศที่เชื่อมั่น  ศรัทธา  และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร   ล้วนเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จขององค์กรทั้งสิ้น   จึงถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ             หลักสูตร    ศิลปะการพูดเพื่อโน้มน้าวจูงใจ   คือ หลักสูตรที่จะกระตุ้นให้บุคลากรของ ยูเอ็มไอ  ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของ การพูดจูงใจ เพื่อบรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขัน [Competitive Advantage]  
                           วัตถุประสงค์ 
    
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม          
                1.   สามารถรู้หลักการพูดจูงใจที่ถูกหลัก            
                2.   สามารถนำความรู้จากวิทยากรมาปรับใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลับสู่หน้ารวมหลักสูตร