*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา
ศิลปการพูดสำหรับผู้บริหาร
[Successful  Public  Speaking For CEO.]
  

หลักการและเหตุผล


                   “
ผู้บริหารยุคใหม่
 นอกจากจะมีทักษะในด้านการบริหารจัดการทักษะทางด้านการคิดแล้ว  ทักษะที่สำคัญ   ที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือทักษะทางด้าน  การพูด   ซึ่งถ้าหากผู้บริหารท่านใดสามารถพูดได้อย่างที่คิด  พูดได้อย่างมั่นใจในทุกโอกาสที่ปรากฏตัวก็จะก็จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นและยังภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรนั้นๆ      ที่ผู้บริหารสังกัดอยู่ด้วย
            หลักสูตร : การพูดสำหรับผู้บริหาร   เป็นหลักสูตรพิเศษที่จัดขึ้น สำหรับผู้บริหารระดับสูง  โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามของผู้บริหารให้เป็นที่ประทับใจของผู้คนตลอดไป 
      วัตถุประสงค์         เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการฝึกอบรม           
           1. 
เรียนรู้หลักและเทคนิคการพูดในที่ชุมชน           
           2. 
เพิ่มทักษะ  การพูด  สำหรับผู้บริหารให้สามารถพูดได้อย่างเชื่อมั่นและภาคภูมิ
           3.  สามารถนำหลักการเหล่านี้ไปบูรณาการใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     

             1.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้หลักและเทคนิคการพูดในที่ชุมชน             
             2. 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเพิ่มทักษะ  การพูด  สำหรับผู้บริหารให้สามารถพูดได้อย่างเชื่อมั่นและภาคภูมิ

            3.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปบูรณาการใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลับสู่หน้ารวมหลักสูตร