*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา
       
      
        ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน
   จำเป็นต้องมีความฉลาดหรือความสามารถเฉพาะตัวครบทั้ง
3 ด้าน คือ
 

       -       ความสามารถทางด้านสติปัญญา (IQ Intelligence Quotient)
       -        ความฉลาดทางอารมณ์และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี (EQ Emotional Quotient) 
       -        ความสามารถในการเผชิญและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิต (AQ Adversity
               Quotient)
   
                     
             
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความสามารถที่สัมพันธ์กับการทำงานของสมอง เป็นผลมาจาก
   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม แต่สามารถเรียนรู้ พัฒนา และเปลี่ยนแปลงได้
   รวมถึงการพัฒนา
PQ, MQ,  CQ เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนทำงานในสังคมที่เต็มไปด้วย
   การแข่งขันที่สูงมากในยุคแห่งสหัสวรรษใหม่นี้

   เนื้อหาการอบรม   6 Q for happy work 

   1.    6Q ที่ควรรู้ ( IQ,EQ,AQ,MQ,PQ,SQ )
   2.     ความหมายและความสำคัญของ EQ
   3.      ความสัมพันธ์ระหว่าง IQ กับ EQ
   4.       องค์ประกอบของ EQ
           
-      การตระหนักรู้ในตนเอง  (Self Awareness)
           
-      การจัดการกับอารมณ์ (Emotional regulation)
            
-       การจูงใจตนเอง (Self Motivation)
           
-       การร่วมรับอารมณ์ของผู้อื่น (Empathy)
           
-         ทักษะทางสังคม (Social Skills)
   5.       การใช้ EQ ในการทำงาน
   6.       การใช้ EQ ในการบริหารความเครียดและจัดการกับความขัดแย้ง
   7.       ฝึกทักษะ EQ เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน

        สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2936-6833-5 หรือสนใจอบรมส่งข้อมูล
   องค์กรของท่านได้ที่ info@trainandmedia.com


6 Q

กลับสู่หน้ารวมหลักสูตร