*
ทำเนียบวิทยากร โหวตวิทยากรดาวรุ่ง วิทยากรแนะนำ สมัครเป็นวิทยากร แนะนำตัว
ช็อตเด็ดวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม สถานที่สัมมนา ข่าวประชาสัมพันธ ติดต่อเรา
      
        ทำอย่างไรจึงจะเกิด
 
         "
ความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร"
      
        1.
    เป็นผู้จุดชนวนความคิด
        การที่คนจะมีความคิดสร้างสรรค์หรือมีอะไรแปลก ๆ ได้นั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ
  จะมี  ความคิดผุดขึ้นมา
เฉยๆ แต่จะต้องมีพื้นฐานมาจากการได้รู้ ได้เห็น ได้ยิน
  ได้ฟัง อะไรอยู่บ่อย ๆ  ทำให้เกิดความสนใจและท้าทายที่จะต้องทำอะไรแปลกๆ
  ใหม่ ๆ ขึ้นมาบ้าง นักบริหารอาจจะช่วยกระตุ้นความคิดของผู้อื่น โดยการส่ง
  เอกสาร บทความ หนังสือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่น่าสนใจในสาขาวิชาต่าง ๆ
  สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะให้ข้อเสนอ หรือความคิดดี ๆ ซึ่งควรจะมีลักษณะ
  ไม่เป็นการบังคับ บีบเค้นอะไรจากผู้อ่าน ปล่อยให้เขาศึกษา และพิจารณา
  เองว่าจะใช้ประโยชน์อะไรจากการจุดชนวนให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ได้
  ทางหนึ่ง
        2.   เป็นผู้รับฟังที่ดี
        บ่อยครั้งที่มีความคิดสร้างสรรค์ถูกปล่อยผ่านไป เพราะความไม่เอาใจ
  ใส่ของผู้บริหาร ดังคำกล่าว
ที่ว่า มองแต่ไม่เห็น ได้ยินแต่ไม่ฟัง ซึ่งมัก
  จะเกิดขึ้นบ่อยๆ ในที่ทำงานที่มีผู้บริหารไม่สนใจจะรับฟังคนอื่นอย่างแท้จริง
  ได้แต่พยักพเยิดแล้วปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ ถ้าท่านผู้บริหารทำตัว
  เป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังความคิดจากทุกคน และเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะให้ครบ
  ทุกประเด็น ทึกแง่มุมแล้ว ท่านจะเก็บเกี่ยวอะไรดี ๆ อีกมากมาย อย่าปล่อย
  ให้ความคิดดี ๆ ล่องลอยไปกับสายลมโดยเปล่าประโยชน์ เพราะว่าท่าน
  ไม่ทันได้ฟังอะไรเลย
        3.  สร้างค่านิยม
        ในการที่จะส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจ
  และทัศนคติของบุคลที่สนใจ
และพร้อมที่จะลงทุนค้นหาความคิดหลาย
  ผลงานคิดและเข้าใจว่าการที่มีความคิดในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไปนั้น
  เป็นเรื่องธรรมดา และการที่มีหลายความคิดยิ่งเป็นผลดี นอกจากนั้นสมาชิก
  ในทีมงานจะต้องเป็นคนที่มีความสนใจและรู้สึกท้าทายที่จะคิดค้นแก้ปัญหา
  แม้ว่าจะต้องประสบความลำบากหรือล้มเหลวบ้างในขั้นแรก นักบริหาร
  ต้องพยายาม สร้างค่านิยมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน รวมทั้งกระตุ้น
  และส่งเสริมให้สมาชิกได้ฝึกทักษะในการใช้วามคิดให้มาก และจะต้อง
  สร้างบรรยากาศที่เป็นอิสระ มีเสรีภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็น
  รวมทั้งความเชื่อถือและเคารพซึ่งกันและกันในการแสดงความคิดเห็น
        4.   เปิดโอกาส
       
ความคิดสร้างสรรค์ใช่ว่าเป็นพรสวรรค์ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิด
  แต่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและ
พัฒนากันได้ การพัฒนาความคิด
  สร้างสรรค์สามารถทำได้หลายประการ ข้อสำคัญผู้บังคับบัญชาต้องเปิด
  โอกาสให้สมาชิกในทีมได้แสดงความคิดเห็น โดยอาจใช้เทคนิควิธีการ
  ต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงหาแนวทาง
  หาวิธีการใหม่ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและได้ผลดียิ่งขึ้น
  
ไม่เพียงแต่จะมุ่งทำงานประจำเฉพาะตามที่ได้รับคำสั่งด้วยวิธีการเดิม
  ให้หมดไปวัน ๆ เท่านั้น เช่น การมอบหมายงานใหม่ การใช้ระบบ
  ข้อเสนอแนะ
(Suggesationd Box)  การใช้เทคนิคระดมสมอง
 
(Brain Storming)        

        สรุป
               
        ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็น
  สำหรับการทำงาน โดยเฉพาะนักบริหารทุกระดับชั้นคนทุกคนมีความคิด
  สร้างสรรค์อยู่ในตัวเอง แต่อาจจะมีโอกาสได้แสดงออกหรือได้พัฒนา
  ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน ในหลายหน่วยงานที่ผู้บริหารอยากได้
  ความคิดดี ๆ ที่สร้างสรรค์จากลูกน้อง แต่ไม่มีความอดทนเพียงพอในการ
  พัฒนาคน ไม่เคยเปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความสามารถอย่างแท้จริง
  ดังนั้นนักบริหารจะต้องอาศัยความอดทน ใจเย็น และรู้จักกระตุ้นโดยการ
  ให้กำลังใจ ให้ค่าชมเชย เพื่อให้ผู้เสนอความคิดเกิดความกระตือรือร้น
  มีพลังที่จะคิดสร้างสรรค์ผลงานต่อไป สิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นการ
  สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าให้แก่องค์การแล้ว ยังเป็นการสร้าง
  ผลงานให้องค์การมีความเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งความผูกพันและความ
  ภาคภูมิใจในการทำงานอีกด้วย

  ............................... The End .........................................

      
                                                                                                                                                      
 
 

กลับสู่หน้ารวมบทความ